הבהרה משפטית

  1. הפניה באתר זה נעשית בלשון זכר ולצרכי נוחיות בלבד, אולם שירותינו מוצעים לנשים ולגברים כאחד.
  2. המידע שבאתר זה מוצע למשתמש כפי שהוא. חברת עלי שלכת עושה ותעשה כמיטב יכולתה שהמידע יהיה מדויק ונכון ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להיות מלא או מפורט של כלל הנושאים המוצגים בו. עלי שלכת אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג באתר.
  3. בכל מקרה של סתירה בין המידע הנכלל באתר לבין המידע כפי שהוא מופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב, רק המידע המופיע בפרסומים האמורים יחשב כנכון.
  4. עלי שלכת אינה אחראית לכל נזק, אם יהיה כזה, אשר נגרם למשתמש, אם נגרם, עקב שימוש במידע שבאתר.
  5. תוכן המידע ו/או דרך הצגתו ניתנים לשינוי על ידי עלי שלכת בכל עת וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך ליתן על כך הודעה מוקדמת.
  6. כל מידע אישי שנמסר לעלי שלכת באמצעות אתר זה ובכלל, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.
  7. אין באמור לעיל משום התחייבותה של עלי שלכת להמשיך לתפעל את האתר או לעדכנו.
  8. האמור בהבהרה משפטית זו יש לראותו ככולל את כל החברות בקבוצת עלי שלכת וכל עובדי הקבוצה לרבות המנהלים והעובדים.
נגישות
למעלהעלה