תנאי שימוש באתר
 1.  כללי
 • מסמך זה עניינו בשירותים, בתכנים ובפעולות המוצעים לך, המשתמש ("אתה" או "המשתמש") באתר עלי שלכת, המופעל על ידי ובבעלות עלי שלכת בע"מ ("מפעיל האתר", "בעל האתר" "החברה" או "אנחנו" ו -"האתר").
 • האתר משווק את שירותי החברה בתחום האופרה (קרמציה), קבורה אזרחית אלטרנטיבית, ארגון והנחיית טקסי פרידה מותאמים לטקסי הקבורה האזרחית -חילונית או דתית, הקמה וגילוי מצבה, מזכרות ייחודיות, סיוע למציאת עורכי דין לצורך הכנת צוואה או ייפוי כח מתמשך ועוד (להלן: "השירותים").
 • עצם שימושך באתר מהווה אישור מפורש לכך שקראת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, אשר מהווים את ההסכם בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לשימוש באתר.
 • תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.
 1. מדיניות פרטיות
בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. ניתן לגשת למדיניות הפרטיות בלינק  אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 1. הזמנת שירותים ושירות לקוחות
 • השימוש באתר הינו בשימוש העצמאי של המשתמש, החברה איננה מספקת שירותי תמיכה , למעט ככל וסיכמו הצדדים אחרת במפורש.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה מוקד ו/או מרכז שירות לקוחות, אליו ניתן לפנות לשם הזמנת השירותים ו/או קבלת שירות נלווה – בדרכים הבאות:
  • באמצעות "צור קשר" באתר;
  • באמצעות דואר אלקטרוני : info@aleyshalechet.co.il
  • באמצעות טלפון שמספרו 073-2755750
  • הגעה פיזית למשרדי החברה בכתובת : היצירה 5 רעננה, כניסה א ;
  • השארת פרטיך בתחתית דף הבית של האתר על מנת שנציגי החברה יחזרו אליך.
 • לצורך מתן שירותים ו/או מתן שירות ביחס לשירותים כאמור, ייתכן ותתבקש למסור פרטים מזהים לצורך זיהוי ו/או להציג בפני מוקד שירות הלקוחות מסמכים המוכחים את רכישת השירותים על ידך ו/או מסמכים המוכחים כי הינך כשיר לרכוש את השירותים, בין עבורך ובין בעבור צד שלישי. לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מוקד שירות הלקוחות, עקב אי מתן שירות, ככל ותסרב ו/או תימנע למסור את הפרטים ו/או המסמכים כאמור לעיל.
 1. זכויות קניין רוחני ובעלות
 • כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת באתר, ובכל המידע, התכנים והחומרים הכלולים באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הנם בבעלות מפעיל האתר או מי מספקיו באופן בלעדי, והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.
 • תנאי שימוש אלו מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בהם בלבד, אשר מותנית בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.
 • אתה מקבל בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, לצפות בתכנים שבאתר באופן מקוון באמצעות מחשב בודד שבבעלותך או בשליטך. התכנים מיועדים לשימושך בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אסור, ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן).
 1.  שימוש לא חוקי ואסור
 • חל איסור להשתמש באתר, בשירותים, ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מפעיל האתר.
 • התכנים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.
 1. תכני האתר
אתר זה מעמיד לרשות מבקריו, מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים ("התכנים").
 1. פרסומים של צדדים שלישיים
האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שמפעיל האתר אינו תומך במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לו כל אחריות לתוכן, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג' או כל צד ג' שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.
 1. תכנים של צדדים שלישיים
"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי. בעל האתר עשוי לאפשר למבקרי האתר ו/או לצדדים שלישיים לשלוח לבעל האתר תכנים לצורך שימוש במסגרת אספקת השירותים. משלוח תוכן זה ושימוש בו על ידי בעל האתר, כפופה לכללים הבאים:
 • עצם משלוח תוכן על ידך לבעל האתר, מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן עומד בכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו ובהוראות כל דין, זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך אך מבלי למעט, פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965.
 • הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים וכי אין בשימוש החברה בתכנים, משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 • ככל והתוכן מכיל ו/או מציג צדדים שלישיים לרבות קטינים, הנך מתחייב ומצהיר כי האדם המוצג בתוכן ו/או אפוטרופוס הקטין המוצג בתוכן, נתן לך מפורשות את אישורו למסירת ו/או פרסום התוכן לחברה ו/או על ידיה בהתאם למטרת מסירת התוכן כאמור בפרק זה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באחריותך להקפיד על כך שהתכנים אותם שלחת לבעל האתר אינם עומדים בניגוד להוראות כל דין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לשלוח, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תכנים המפרים זכויות צדדים שלישיים בכלל, וזכויות קניין רוחני בפרט; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של מבקרים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במבקרי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.
 • האחריות לתכנים ו/או לכל תוצאה ו/או נזק שיגרם לחברה ו/או לצד שלישי עקב הסתמכות החברה עליהם ו/או מהשימוש בתכנים ו/או הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי הינה באופן בלעדי על כתפייך כמוסר התכנים והינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד ג' בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמה לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד ג' מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
 • בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שנשלח על ידך לבעל האתר.
 • בעל האתר אינו אחראי לתכנים הנמצאים באתר, לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם אספקת השירותים.
 • במסירת תכנים לפרסום באתר, אתה נותן לבעל האתר ולמי מטעמו רישיון חינם, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך שימצא בעל האתר לנכון, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, בכל מדיה ו/או טכנולוגיה ואמצעי, בכל מקום בעולם, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש כאמור בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ואופן, ובכלל זה גם במקרה שבעל האתר או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתוכן כאמור.
 • ידוע לך והינך מסכים כי לא תהיה זכאי לכל תמורה, פיצוי או תמלוגים ו/או יינתן לך קרדיט עבור השימוש בתוכן, ולא תהא לך כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל האמור.
 1. קישורים באתר וקישורים אל האתר
 • האתר עשוי להכיל קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.
 • החברה רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, החברה אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.
 1. זכאותו/או כשירות לעשות שימוש באתר 
 • השירותים מותר אך ורק למשתמשים אשר הינם כשירים לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין החל.
 • ככל והינך אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות, או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, ו/או גורם אשר המוסמך מטעמו לבצע פעולות, תהא רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 • ככל והינך קטין או גורם אשר אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס ו/או גוף משפטי המאוגד ו/או הרשום בישראל, פעולת הרכישה באתר לא תחייב את החברה ולא תטיל עליה כל אחריות.
 • רכישה של מוצרים תבוצע באמצעות האתר בלבד, ובאמצעות כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בישראל ו/או באמצעות שירות סליקה הניתנים על ידי צד ג' ובכפוף לתנאי השימוש של שירות הסליקה הרלוונטי וזמינות השירות כאמור.
 • רק עם קבלת אישור של חברת האשראי ו/או שירות הסליקה – אשר באמצעותו הנך מבקש לבצע את פעולת הרכישה – עסקת הרכישה תאושר ותכובד על ידי החברה. במידה לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה כאמור ולא תהא לך כל טענה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • נודע לחברה כי המשתמש באתר, בין במעשה ובין במחדל, עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי שימוש אלה ו/או ביצע דבר מה שיש בו על מנת לפגוע בחברה ו/או במוניטין החברה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי, החברה תהא רשאית למנוע מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות.
 1. פיקוח, העברת מידע, אבטחת מידע והפסקת שימוש
 • מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לכל חלק ממנו או שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של מפעיל האתר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד מפעיל האתר במקרה שכזה.
 • מפעיל האתר אינו אחראי למידע ולתכנים העוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלו. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש שתעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.
 1. אחריות והגבלת אחריות
 • מפעיל האתר אינו מספק כל מצג כלשהו ו/או לוקח אחריות כלשהי בין ישירה ובין משתמעת, לרבות לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר הפרה של צדדים שלישיים, היעדר תקלות באתר, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים דיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא, ו/או נכונותם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
 • התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" ( “as available"). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך.
השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי מפעיל האתר, למעט אם סוכם אחרת בין הצדדים מפורשות ובתמורה נוספת.
 • ידוע לך כי השימוש באתר, דורש העברת נתונים ברשתות תקשורת, לרבות רשת האינטרנט, ובציוד קצה אשר אינו תחת שליטת החברה ו/או לספק האינטרנט מולו בחרת להתקשר. השימוש כאמור הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ועשוי להיות כפוף לתנאים ולמגבלות טכניים ו/או מסחריים אחרים.
 • ידוע לך ואתה מאשר כי החברה רשאית להפסיק את מתן השירות או חלק ממנו, באופן זמני וקצר ככל הניתן, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה הנדרשות לצורך הפעילות התקינה של שירותי החברה ו/או ציוד החברה. הודעה בדבר האמור תיתן, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או מי מספקיו, וכן שהאתר והתכנים בו יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לך ו/או לרכושך  ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.  בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, מפעיל האתר לא יהיה אחראי, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר  ו/או בתוכנה ו/או בקשר אליהם ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש באתר, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מפעיל האתר או מי מספקיו קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד מפעיל האתר או כל מחבר תהיה מוגבלת לסכום ששילמת, אם בכלל, לשימוש בתוכן זמין באתר זה, ככל ששילמת בפועל.
"מפעיל האתר" לעניין סעיף זה, משמע לרבות החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.
 1. שינויים באתר והפסקת שירות
 • מפעיל האתר וספקיו עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעיל האתר. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות התכנים ושירותים שניתנים בו.
 1. שיפוי
 • במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, יהיה מפעיל האתר זכאי לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר, בעלי מניותיו, עובדיו, מנהליו, חברות בנות, וכל מי מטעמו, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך תנאי שימוש אלה.
 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה מפעיל האתר זכאי לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם מפעיל האתר כפי שתתבקש על ידו באופן סביר.
 1.  דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלו ושימושך באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה  לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.
 1. שונות
 • ידוע לך כי אינך רשאי להעביר את זכויותיך ו/או את חובותיך על פי תנאי שימוש, אלא בהסכמתה המפורשת של מפעיל האתר מראש או בכתב.
 • ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הנו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. ויתור של מפעיל האתר על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של מפעיל האתר לפי תנאי השימוש.
נספח א' מדיניות פרטיות עלי שלכת בע"מ (להלן: "עלי שכלת") מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי עלי שכלת ביחס לפרטיות לקוחותיה והמוטבים כהגדרתם בתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו הינה נספח לו, וכיצד הוא משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על-ידו כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר. "מידע אישי" – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור לעלי שלכת ו/או עלי שלכת אוספת עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת. מסירת מידע ואיסוף המידע במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או פנייה לעלי שלכת לשם רכישת מוצר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר, יחייב מסירת מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ועלי שלכת לא יוכל להשיב לפנייתך . בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך לעלי שלכת, עלי שלכת עשוי לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון. בהזמנת שירותי עלי שכלת ובחתימתך על טופס להזמנת שירותים אתה נותן את הסכמתך ואישורך לאיסוף ואגירת המידע לרבות המידע האישי שמסרת לעלי שלכת ו/או למי מטעמה. בנוסף וככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת לעלי שלכת, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של עלי שלכת (להלן: "מאגר המידע"). בעת מסירת המידע האישי לעלי שלכת, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. לידיעתך, במהלך פנייה אל מוקד השירות של עלי שלכת, יתכן כי ושיחתך עם מוקד השירות תוקלט לטובת בקרה ושיפור השירות כמו גם, כל מידע לרבות מידע אישי שמסרת במסגרת שיחתך עם מוקד השירות, יאגר אף הוא במאגר המידע. מטרות איסוף ושימוש במידע ידוע לך ואתה מסכים, כי עלי שלכת תשתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאית עלי שלכת לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים כך שיתאימו לצרכי הלקוחות ו/או המזמינים ו/או המוטבים ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, עלי שלכת רשאית לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם עלי שלכת ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). חתימתך על טופס הזמנת השירותים מהווה הסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור. מסירת מידע לצד שלישי ככלל, עלי שלכת לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
 1. אם עלי שלכת ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
 2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין עלי שלכת לבין צדדים שלישיים והמידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך, במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
 3. לתאגידים הקשורים לעלי שלכת, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – הכל בכפוף להוראות הדין;
 4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש בשירותים על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
 5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לעלי שלכת למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין עלי שלכת שתחייב את חשיפת פרטיך;
 7. אם תבצע/י בעצמך ו/או באמצעות אחר פעולות אשר לדעת עלי שלכת עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש ומדיניות זו;
 8. אם עלי שלכת תמכור את פעילותה ו/או תעביר בכל דרך שהיא את פעילותה ו/או את השליטה בה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שעלי שלכת יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי
 1. באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת לבעל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי בעל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו לבעל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.
 3. באתר מופעלים גם כלי ניתוח המופעלים על ידי ספקים של בעל האתר והמשתמשים בקוקיות. לדוגמה: גוגל אנליטיקס האוסף מידע אודות השימוש באתר. השימוש במידע שגוגל אוספת לצורך זה כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל https://policies.google.com/privacy?hl=iw&gl=il ניתן למנוע את איסוף המידע אודותיך באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת  Google Analytics Opt-Out Browser Add-on.
זכות עיון במידע על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות. לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לעלי שלכת על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של עלי שלכת, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה info@aleyshalechet.co.il. לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מעלי שלכת לספק לך את השירותים, כולם או חלקם. עלי שלכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל:info@aleyshalechet.co.il או בטלפון 073-2755750.