מדיניות הפרטיות

עלי שלכת בע"מ (להלן: "עלי שכלת") מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי עלי שכלת ביחס לפרטיות לקוחותיה והמוטבים כהגדרתם בתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו הינה נספח לו, וכיצד הוא משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על-ידו כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר. 

 "מידע אישי" – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור לעלי שלכת ו/או עלי שלכת אוספת עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או פנייה לעלי שלכת לשם רכישת מוצר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר, יחייב מסירת מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ועלי שלכת לא יוכל להשיב לפנייתך .

בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך לעלי שלכת, עלי שלכת עשוי לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

בהזמנת שירותי עלי שכלת ובחתימתך על טופס להזמנת שירותים אתה נותן את הסכמתך ואישורך לאיסוף ואגירת המידע לרבות המידע האישי שמסרת לעלי שלכת ו/או למי מטעמה. בנוסף וככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת לעלי שלכת, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של עלי שלכת (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לעלי שלכת, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. לידיעתך, במהלך פנייה אל מוקד השירות של עלי שלכת, יתכן כי ושיחתך עם מוקד השירות תוקלט לטובת בקרה ושיפור השירות כמו גם, כל מידע לרבות מידע אישי שמסרת במסגרת שיחתך עם מוקד השירות, יאגר אף הוא במאגר המידע.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ידוע לך ואתה מסכים, כי עלי שלכת תשתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאית עלי שלכת לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים כך שיתאימו לצרכי הלקוחות ו/או המזמינים ו/או המוטבים ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, עלי שלכת רשאית לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם עלי שלכת ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת").

חתימתך על טופס הזמנת השירותים מהווה הסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, עלי שלכת לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

 1. אם עלי שלכת ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
 2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין עלי שלכת לבין צדדים שלישיים והמידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך, במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
 3. לתאגידים הקשורים לעלי שלכת, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – הכל בכפוף להוראות הדין;
 4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש בשירותים על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
 5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לעלי שלכת למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין עלי שלכת שתחייב את חשיפת פרטיך;
 7. אם תבצע/י בעצמך ו/או באמצעות אחר פעולות אשר לדעת עלי שלכת עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש ומדיניות זו;
 8. אם עלי שלכת תמכור את פעילותה ו/או תעביר בכל דרך שהיא את פעילותה ו/או את השליטה בה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שעלי שלכת יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

 1. באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת לבעל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי בעל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו לבעל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.
 3. באתר מופעלים גם כלי ניתוח המופעלים על ידי ספקים של בעל האתר והמשתמשים בקוקיות. לדוגמה: גוגל אנליטיקס האוסף מידע אודות השימוש באתר. השימוש במידע שגוגל אוספת לצורך זה כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל https://policies.google.com/privacy?hl=iw&gl=il ניתן למנוע את איסוף המידע אודותיך באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת  Google Analytics Opt-Out Browser Add-on.

 

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לעלי שלכת על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של עלי שלכת, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה info@aleyshalechet.co.il. לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מעלי שלכת לספק לך את השירותים, כולם או חלקם.

עלי שלכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל:info@aleyshalechet.co.il או בטלפון 073-2755750.